Инициативи и проекти | Човешки ресурси
Заседание на СКС "Химическа промишленост", съвместно с УС на БКХП
10.12.2013

На 28 ноември 2013 година се проведе заседание на СКС "Химическа промишленост", съвместно с УС на БКХП, на което бе представен Секторен Анализ Химия - 2013 и  резултатите от работата по тестване и верифициране на разработения Секторен модел в пилотните предприятия, проведените консултации и обучения и предложенията за адаптиране на модела.

Тържествено бе отбелязана  двегодишнината от създаването на Секторния съвет за оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост.