Инициативи и проекти | Човешки ресурси
Разработени са първите професионални стандарта за 72 длъжност
09.02.2012

В изпълнение на Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", със съдействието на водещи консултанти в областта на човешките ресурси, БСК разработи прототипите на първите седем секторни компетентностни модела.

Създадени са професионални стандарти за 72 ключови за развитието на браншовете длъжности в секторите - електроника, електротехника, машиностроене, металургия, месопреработване, мебелна промишленост и туризъм.

За подробна информация виж тук