Инициативи и проекти | Енергийна ефективност SPiCE 3
Възможности за финансиране на проекти по енергийна ефективност
17.04.2014

Удължаване на крайния срок за подаване на проекти по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

 

Преди една година беше обявена открита процедура за подбор на проекти в областта на „Енергийна ефективност и зелена икономика” по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. С оглед на успешното приключване на етапа на подаване на проектни предложения срока за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган беше удължен до 30.04.2014.

Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg.

До момента повече от 200 проектни предложения са одобрени, голямата част от които са подадени от промишлени предприятия при гаранция за увеличаване с поне 10% на енергийната ефективност след внедряване.

Основна цел на процедурата е да се предостави интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България за осъществяване на прехода към „зелена икономика” чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, прилагане на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт, допринасяйки по този начин за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лв. (в т.ч. 249 368 325 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 44 006 175 лева – национално съфинансиране).

Предоставяната по настоящата процедура за подбор на проекти безвъзмездна финансова помощ следва да отговаря на изискванията, свързани с държавните помощи: режим „минимална помощ” и режим регионална инвестиционна помощ“.

Допустими за финансиране са следните дейности:


По Компонент 1 :

• Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.

• Извършване на строително-монтажни работи които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали, машини, оборудване и съоръжения.

• Придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи, свързани с и необходими за изпълнението на проекта.

• Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени нужди.

• Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди 

По Компонент 2 :

• Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване, съоръжения, представляващи дълготрайни материални активи( ДМА) , които допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция. Изисква се предварителен енергиен одит.
• Придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, ноу-хау и др.), свързани с и необходими за експлоатацията на предвидените за придобиване ДМА.

По Компонент 3 :


• Извършване на енергиен одит от лицензирано лице;.
• Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.