Responsible Care | Мероприятия
Обмяна на опит и разширяване на инициативата Respobnsible Сare в "Свилоцел"ЕАД
11.11.2011

Редовна среща  (осма по ред) за обмяна на опит и разширяване на инициативата RESPONSIBLE CARE се проведе на 20 и 21 септември 2010 г. в град Свищов. Фирмата домакин беше „СВИЛОЦЕЛ”ЕАД. Мероприятието беше финансирано от домакина и по проект на ICCA. Поканени бяха и румънски фирмени представители, които да бъдат приобщени към Инициативата. 

Целта на обмяната на опит бе представителите на фирмите - членове на инициативата RESPONSIBLE CARE да се запознаят със състоянието и добрите практики в завода – домакин на базата на презентации от различните отдели, в резултат на посещението на производствените цехове и складовата база, както на системите за мониторинг на околната среда и пречиствателните съоръжения.

Участниците (25 представители на различни химически заводи) бяха запознати със състоянието на бизнеса на фирмата, дейностите по безопасност на процесите и опазването на околната среда и проектите за повишаване на енергийната ефективност. Презентациите, изнесени от г-н Михаил Колчев - изпълнителен директор, г-н Пламен Петров – производствен директор, г-жа Милица Костов - мениджър „Здраве и безопасност при работа",  г-жа Стела Табакова - еколог  и г-жа Диана Ганева – мениджър „Енергийни проекти” представиха СВИЛОЦЕЛ като едно добре управлявано и с успешен бизнес предприятие. Здравето, безопасността и опазването на околната среда, свързани с производствените процеси и произвежданите продукти са неразделна част от ежедневния бизнес на фирмата.

Г-н Пламен Петров заедно с началниците на съответните цехове разведе участниците в завода и пристанището за да демонстрира новите технологии и съоръжения, добрата организация на производствения процес, грижата за безопасността на персонала, мерките за опазване на околната среда, съхранението на продуктите, транспортирането и логистиката.

Участниците бяха особено впечатлени от любезното посрещане и приветствие на г-н Красимир Дачев, собственик на СВИЛОЦЕЛ.

Работната среща  беше добър форум за представяне на Годишния отчет по инициативата за 2009 и планът за 2010-2011 г. от г-жа Лиляна Домбалова, координатор на RESPONSIBLE CARE за България.