Responsible Care | Мероприятия
Работна среща по инициативата Responsible Care в "Агрополихим"АД
29.11.2011

Работна среща по инициативата RESPONSIBLE CARE с представители на фирмите-членове на инициативата се проведе на 20 и 21 май 2010 г. на територията и с домакинството на завод „АГРОПОЛИХИМ” АД гр. Девня.

Представителите на 27 български фирми-членове на RESPONSIBLE CARE бяха запознати с постигнатите добри резултати на „АГРОПОЛИХИМ” АД, особено по време на криза, представени чрез презентации от:

  • г-н Христо Петров - изпълнителен директор, за дейността на дружеството – история, партньорство , продукти, бъдещи планове;

 

  • г-жа Мирослава Василева - отговорник по Responsible Care и REACH, за дейността на фирмата като водещ регистрант на Хекса-флуоросилициева киселина и член на FARM Reach Consortia;
  • г-жа Мая Стефанова - еколог,  за  инвестиционната програма на дружеството, насочена  към опазване на околната среда „Инвестиции в зелено бъдеще”;
  • г-н Стоян Вашев - отговорник по здраве и безопасност на персонала, за добрите практики и планове на предприятието в областта на опазване на здравето и безопасността на работещите в дружеството.


Представителите на фирмите, членове на инициативата “RESPONSIBLE CARE” имаха възможност да получат отговори на много въпроси по организацията на производството, обученията за безопасна работа, мониторинга на параметрите на работната и околната среда, използуването на личните предпазни средства, както и да посетят нови цехове и инсталации на АГРОПОЛИХИМ. Видяха едно подредено и чисто предприятие, с висока степен на автоматизация и отговорност към здравето, безопасността на персонала и опазването на околната среда. Открити бяха много общи проблеми и се подсказаха идеи за тяхното решаване.

Практика е на работните срещи по инициативата RESPONSIBLE CARE да се разглеждат и важни теми за участниците от областта ЗБООС. Такава тема за тази работна среща беше нотификацията на химикалите и прилагането на Регламента за класифициране, етикетиране (CLP) . По темата беше представена презентация. Протеклата дискусията беше особено ползотворна за всички участници в навечерието на първото прилагане на Регламента (CLP) за химикали.

Всички представители на химическите фирми получиха исканите от тях указания за прилагане на Нова Наредба за периодични обучения по безопасна работа от Главна Инспекция по труда чрез представител на РИОКОЗ-Варна. Възникнаха много въпроси по прилагането на Новата Наредба, протече обмяната на опит, много полезна за по-ефикасното Й прилагане. 

Работната среща на екипите на Responsible Care на фирмите е една от най-ефикасните до момента. Такива, освен в „АГРОПОЛИХИМ”АД бяха  проведени и в „Солвей Соди”АД, „Пластмасови изделия”АД,  „Зебра”АД,  в „Ален мак”АД,  „Пластимо”АД,  „Каумет”АД,  „БРОСС”АД, „Агрия”АД и „ОРГАХИМ”АД.