Responsible Care | Мероприятия
Работна среща в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
30.10.2012

Работна среща по Responsible care с представители на фирмите-членове на инициативата се проведе на територията и с любезното домакинство на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. 12.10.2012 год.

Представители на българските фирми-членове на RESPONSIBLE CARE се запознаха с постигнатите високи резултати на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, представени чрез презентации от:

• Г-н Дичо Стратиев- главен технолог/зам. главен инженер по перспективно и техническо развитие, който запозна форума с историята, организационна структура, бизнес развитие и стратегия на компанията.

• Г-н Георги Михалев- ръководител отдел „Промишлена безопасност и охрана на труда” представи добрите практики и планове на компанията в областта на опазване на здравето и безопасността на персонала.

• Г-н Венелин Георгиев Маринов- ръководител Lukoil Reach Centre. От презентиране прилагането на REACH и безопасност на произвежданите продукти участниците останаха изключително впечатлени от безспорното лидерство на компанията в областта на прилагането на REACH регламента за безопасност на химикалите и произвежданите продукти.

• Г-н Николай Новачев- Главен еколог/Ръководител отдел „Екология”, който представи ангажимента на ръководството за непрекъснато подобряване опазването на околната среда, свързано с подобряване качеството и иновиране на продуктите и процесите в Програмата за намаляване на екологичните въздействия от дейностите на дружеството .

Мениджърският екип на„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД убедително представи целите и политиките на компанията за непрекъснато подобряване на грижата за безопасността, здравето и околната среда и качествата на технологии, процеси и продукти по време на целия им жизнен цикъл, така че да се намалява или напълно да са премахне опасността за хората и околната среда.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД показа положителни резултати при:
• Ефективно използване на ресурсите и ограничаване количествата на отпадъците;
• Открито информиране на обществеността за характеристиките, достиженията и риска, свързани с производствените процеси и продукти.
• Задължителен контакт с клиентите;
• Сътрудничество с организации на национално,европейско и международно ниво.

„Лукойл Нефтохим Бургас“АД е явно доказателство, че днешната химическа промишленост включва ново поколение компании, ангажирани с устойчивото развитие, отговорно продуктово обслужване и открит диалог със заинтересованите страни.