Responsible Care | Мероприятия
Международна конференция “Responsible Care – принос за устойчива химическа промишленост на Балканския регион"
14.10.2013

На 10 и 11 октомври Българската камара на химическата промишленост организира  международна конференция по инициативата "Responsible Care- Отговорност и грижа" с подкрепата на Световната и Европейската организации на химическата промишленост /ICCA и Cefic/.

Участие в конференцията взеха  експерти от Сърбия и  Гърция, както и специалисти от химическите фирми в България. 

Лекторите от CEFIC, Белгийската и Холандската камари на химическата промишленост, компаниите BASF, MERCK, Солвей Соди и Агрия, държавните институции, в лицето на МТСП и МОСВ, представиха интересни и полезни презентации относно законодателство в областта на безопасносттта на химическите производствени процеси, управление на риска, REACH и CLP, корпоративна социална отговорност и др.